De “Eerste Madese Visclub de Brasem” is ontstaan door een fusie van twee visverenigingen. De “Eerste Madese Visclub” en “de Brasem”

Historie EMV

Oprichting 1 november 1969 naar aanleiding van een visconcours op 17 oktober 1969 bij ESOX. Op 1 november 1969 kwamen 15 enthousiasten vissers, met name wedstrijdvissers, bijeen in café “de Drie Linden” bij toenmalige uitbater Piet de Laat. In de notulen van deze oprichtingsvergadering komen de volgende punten naar voren: Het bestuur wordt voorlopig gevormd door:     

Voorzitter                 : Anton Ros
Vice voorzitter         : Gerrit van Oosterhout
Secretaris                 : Jacobus Norbart
Penningmeester      : John. Steylen
Commissaris            : Willem Avontuur

De naam van de vereniging luiden voorlopig “HET LOZE VISSERTJE”.

De contributie werd vastgesteld op fl. 0,50,- per maand. Helaas geven de notulen niet alle 15 namen weer van wie er aanwezig waren bij deze oprichtingsvergadering. Van de navolgende namen weten dit wel zeker P v/d Korput, Theo de Laat en Jan de Laat en Harry Loose. Zij waren op 11 december 2004, 35 jaar lid van deze vereniging. Piet de Laat, als uitbater van “de drie linden” was uiteraard ook aanwezig, maar werd een jaar later pas lid.

Op 17 Januari 1970 kwamen 17 leden bijeen in Café de Drie Linden om de eerste jaarvergadering te houden. De navolgende punten werden in de notulen vastgelegd.

 • Het bestuur zal een verzoek indienen om aansluiting te krijgen als lid van de AHB (Algemene Hengelaars Bond).
 • Het bestuur zal de vereniging aanmelden als lid van de Deltafederatie.
 • Het bestuur zal de statuten, conform de conceptstatuten van de AHB (Algemene Hengelaars Bond) voorleggen aan notaris Cleassen te Geertruidenberg.

De vergadering werd beëindigd met de mededeling van de penningmeester dat er fl. 21,- te weinig in kas was. Dit was dus een negatief startkapitaal van de vereniging.

Op zaterdag 21 maart 1970 werd de eerste onderlinge wedstrijd gehouden. Er waren 20 deelnemers aanwezig.  De winnaar had 550 gram. De netto-opbrengst van wedstrijd was fl. 65,65. Dr. Gaymans reikte de beker uit en wethouder de Zeeuw hield een toespraak en noemde het een geslaagde happening. De wedstrijd werd gehouden in de Jachthaven van Drimmelen en onder de deelnemers waren twee dames.

18 april 1970 ledenvergadering. 20 leden aanwezig. Het putje aan de Steelhovensedijk werd officieel door de vereniging gepacht. De bespreking met de gemeente en de directie van de jachthaven te Drimmelen waren in een vergevorderd stadium. De kosten voor de pacht van het steiger waren vastgesteld op fl. 300,- . Dit kon de vereniging niet opbrengen. E.e.a. zou nog nader besproken worden. De clubkampioenschappen werden vastgesteld over drie wedstrijden met een wisselbeker voor de winnaar. Bij de aansluiting bij de AHB (fl 2,50 per lid per jaar) en de Delta-federatie (fl 3,- per lid per jaar) hierdoor moet de contributie van fl 0,50,- naar fl 1,- per jaar. Aldus besloten. Op deze vergadering werd ook het voorstel in gebracht om de naam “Het Loose Vissertje” te veranderen in “EERSTE MADESE VISCLUB” afgekort EMV.

Officieel aangesloten bij de A.H.B. en de Delta-federatie op 2 December 1970.

In 1971 September/ Oktober is er een doorbraak gekomen in de onderhandelingen met de Jachthaven Drimmelen en de gemeente. Er werd toestemming verleend om ’s Winters van half November tot half Maart op steiger “K” te mogen vissen. Vanaf 1973 tot op heden zijn in overleg altijd in samenwerking met ESOX pro deo steigers ter beschikking gesteld aan beide verenigingen.

Tussen 1971 en 1975 zijn W. van Meel, W. Fens, J. Geboers en Harry van Strien ingeschreven als Lid.

Vermeld dient nog te worden dat er een aparte lijst was van donateurs van EMV

 • 1972           71 leden              12 donateurs
 • 1975           92 leden              20 donateurs
 • 1979         122 leden              31 donateurs

Het jaar met het hoogste aantal leden was 1984/1985 met 152 leden.

De statuten zijn 10 juli 1971 opgesteld. Ook werd op deze datum het document ontvangen van de koninklijk herkenning. Vervolgens zijn de statuten gewijzigd op 10 juli 1979. De toenmalige bestuursleden waren:    J. Geboers, J. Norbart en J, Damayer.           Aanleiding hiervoor was een wetswijziging waar bestuurders van verenigingen hoofdelijk aansprakelijk waren en via deze statuutswijziging hiervan gevrijwaard waren en nog zijn. In deze statuten staan alle rechten en plichten van bestuurders en leden. De vereniging is ingeschreven in het verenigingsregister van de kamer van koophandel onder nummer V.271473.

De vereniging heeft tot doel:

 1. Het doen beoefenen en bevorderen van de hengelsport
 2. Het verdedigen van belangen van die sport
 3. Het beschermen en verbeteren van de visstand alles in de ruimste zin des woord.

In het bestaan van de vereniging van 1969 t/m 2007 dus 35 jaar zijn er twee voorzitters geweest: Vanaf de oprichting tot 1974/1975 A. Ros. En vanaf 1974/1975 tot 2004 dhr. J. Geboers.

Tot en met 1984 waren er gemiddeld meer dan 10 dames lid van de vereniging. In 1975/1976/1977 zijn er tenminste elk jaar drie dames wedstrijden gehouden als clubkampioenschappen. Mevr. Geboers, mevr. Van Ham en mevr. Van Groesen staan genoemd als winnaressen van een van deze wedstrijden.

In de jaren 80, de glorie jaren van de vereniging werden zowel in de zomer als in de winter vele wedstrijden georganiseerd. De toenmalige wedstrijdcommissie bestond uit: Piet Rasenberg, Toon Marijnissen en toon van Ham als voorzitter moeten het behoorlijk druk hebben gehad omdat er per wedstrijd meer dan 50 deelnemers naar de waterkant kwamen.

Door interne strubbelingen en overheidseisen/professionalisering van Federatie/ NVVS etc. is het leden aantal half de jaren ’90 bijna gehalveerd. Sinds medio ’95 heeft onze vereniging een vrij constant ledental. Het liep wel iets terug maar dat was een landelijke trend. Jammer dat er geen of nauwelijks aanwas is vanuit de jeugd.

In 1994 werd het zilveren jubileum gevierd. De goudenspeld en een herdenkingspen werd door Joop Dalmeyer uitgereikt aan Theo de Laat, Jan de Laat en Piet van de Korput en Harrie Loose zij waren vanaf de oprichtingsvergadering al lid.

Ere lid van de vereniging waren:       

 • Theo de Laat
 • Jan de Laat
 • Toon Marijnissen
 • Joop Dalmeyer
 • Jos Beljaars
 • Jan Geboers

Ook hebben wij vanaf middenjaren’90 ons als vereniging op de kaart gezet in “HENGELSPORTLAND” door (inter) nationale wedstrijden te gaan organiseren. Wij mogen wel stellen dat Willem van Gils hier de initiatiefnemer voor is geweest en het leeuwendeel van de organisatie op zich heeft genomen. 1996: 130 deelnemers individueel, 1997: 110 deelnemers individueel, 1998: 74 deelnemers koppel en 94 deelnemers individueel, 1999: 69 deelnemers koppel en 99 individueel.

Wij mogen echter stellen dat sinds medio ’95 onder de bezielende leiding van de wedstrijdcommissie met de grote animator Willem van Gils een gezellige club hebben en met plezier onze sport uitoefenen.

In 2004 waren er nog 55 leden.

Historie “De Brasem” 

In 1970 is onder het genot van een biertje de visvereniging “De brasem” ontstaan. Jan Avontuur, Nico Gravenland en Ben de Wijs kwamen op het lumineuze idee om samen te gaan vissen en een visclubje op te richten. Er werd contact gelegd met ESOX om de eerste wedstrijden in de Brede Vaart te houden. Het was in eerste instantie niet meer dan een gezelligheidsgroepje dan een serieuze visclub. Daar kwam verandering in toen Koos van Meel en Kees den Otter lid werden. Vanaf die tijd werd het serieus. Er werd besloten een bestuur te gaan vormen met als voorzitter Ben de Wijs, secretaris Jan Avontuur en Kees den Otter werd Penningmeester. De contributie werd op 2 gulden per maand vastgesteld.

 

Op 14 september 2007 opende de voorzitter van de EMV Dhr. Jan Geboers de vergadering en heet alle leden van de EMV en De Brasem welkom. 

In de jaar vergadering van 2006 van de “EMV” en vis club “de Brasem” hebben de leden van beide verenigingen hun bestuur toestemming verleent om de fusiegesprekken af te ronden. 

Op 17 januari 2008 was de samenvoeging van beide verenigingen een fijt en kreeg de nieuwe naam “Eerste Madese Visvereniging De Brasem”

De huidige situatie 
 

Viswateren
Het visrecht van het water gelegen aan de Amalia van Solmstraat is verleend aan HSV EMV de Brasem. Gemaakte afspraak is ook dat de leden met een vergunning van Esox hier mogen vissen. Een mooi en aantrekkelijk viswater waarmee wij heel blij zijn. Als vereniging kijken wij natuurlijk uit naar uitbreiding van onze visrechten in de wateren binnen onze gemeente als u iets ziet of weet laat het ons weten.

Organisatie van viswedstrijden:  Zomer- en Wintervis-wedstrijden

Dinsdagavondwedstrijden, kanaalwedstrijden, koning & keizerwedstrijden en de Koos van meel Trofee. zie website  “wedstrijden”/“zomerwedstrijden”

“Koos van Meel trofee”.
Na het overlijden van Koos is deze tweedaagse wedstrijd in het leven geroepen ter nagedachtenis aan een bestuurslid dat zeer actief was binnen onze vereniging. De tweedaagse wordt gevist in de Brede Vaart. In goed overleg met ESOX is hiervoor toestemming verkregen. Voor de wedstrijd datum zie de website onder het kopje “wedstrijden”/“zomerwedstrijden”

Havenwedstrijden 
In goed overleg met HSV ESOX is besloten dat HSV de Brasem alle haven wedstrijden in de haven van Drimmelen organiseert. Deelname is alleen mogelijk als je in het bezit ben van een vergunning van HSV EMV de Brasem. Voor de wedstrijddatums zie “wedstrijden”/“winterwedstrijden”

Jaarlijkse Feestavond
Onze vereniging houd ieder jaar begin december een feestavond waarin de prijzen van het afgelopen visseizoen worden uitgereikt. Een gezellig samen zijn onder het genot van een hapje en een drankje. Om de vereniging te steunen worden er ook enkele rondjes bingo gedraaid. Alle leden zijn van harte welkom.

Welzijn, welbevinden en participatie
HSV EMV de Brasem draagt actief bij aan het welzijn en welbevinden van haar sport vissende leden en bevordert participatie van kwetsbare doelgroepen om aan de waterkant te ontspannen en te genieten van de schoonheid die de Drimmelense natuur ons biedt. Onze vereniging stelt het dierenwelzijn centraal. Wij willen door voorlichting en educatie de bewustwording van dierenwelzijn bevorderen onder onze leden.

Website
Deze website is ontwikkeld om alle leden tijdig en goed te informeren en het verloop van alle wedstrijden goed weer gegeven. Hiermee willen wij iedereen in de gelegenheid stellen om alle wedstrijdverslagen incl. uitslagen van dag tot dag te volgen.

Webmaster
Zijn er opmerking zie je hiaten in deze site schroom niet en meldt dit bij onze webmaster. Zie “contact”