Jaarverslag van (secretaris) 2022 

Tijdens de algemene ledenvergadering van 2022 heeft er een bestuurswisseling plaatsgevonden. Richard van Dongen is gestopt en de functie van Richard is overgenomen door Theo Kwaaitaal. Hierdoor bestond het bestuur nog steeds uit een even aantal. Omdat dit geen gewenste situatie is, is Ger van Bragt gevraagd of hij ook deel zou willen uitmaken van het bestuur. Na de toezegging van Ger bestaat het bestuur nu inmiddels uit 5 personen en dus een oneven aantal. Het voordeel hiervan is dat, als bij de besluitvorming binnen het bestuur gestemd moet worden dit (door het oneven aantal) altijd in een meerderheid uitvalt.

In 2021 is er contact geweest met Notaris Geerts in Terheijden om de statuten aan te laten passen. De naam van de verenging moet aangepast worden van “Eerste Madese Visclub” in “Eerste Madese Visclub de Brasem” plus aanpassingen in het kader van de WBTR.

Om tot een goede besluitvorming te komen staat in artikel 24 van de notariële akte opgenomen. Dat in soortgelijke statuten dan ook nog wel eens staat dat elke bestuurder van de vereniging de akte kan doen verleiden (lees: aan elke bestuurder wordt dan een volmacht verleend worden om voor de notaris de akte te tekenen (namens de vereniging (de secretaris). In deze statuten is dit niet opgenomen:  het is op te lossen door in het nog te nemen besluit door de algemene ledenvergadering (de “notulen”) op te nemen dat u zijnde bestuurder (secretaris) van de vereniging de akte namens de vereniging mag ondertekenen.   

We vragen U later in deze vergadering om het ondertekenen van de statuten en de opdrachtverstrekking te delegeren aan de secretaris m.n. (Theo Kwaaitaal).

De dinsdagavondwedstrijden zijn goed verlopen. Met 10 deelnemers (beetje tegenvallend aantal) hebben we 7 wedstrijden gevist. Eén wedstrijd is vanwege de hitte niet doorgegaan. We hadden de volgende dagwinnaars: Henk Kokke, Theo Kwaaitaal, Ad Segers, Willem van Bruchem, Riny Havermans, Ger de Wijs. De laatste wedstrijd werd weer gewonnen door Henk Kokke. Henk was ook de eindwinnaar van de dinsdagavondcompetitie. Henk nogmaals gefeliciteerd.

De Koning/Keizer-wedstrijden zijn succesvol verlopen met als eindwinnaar Joop van Steenderen. Joop won beide wedstrijden. Joop ook jij nog van harte gefeliciteerd met dit behaalde succes.

De kanaalwedstrijden zijn i.v.m. het lage deelnemersaantal verplaatst naar 3, 10 en 17 september 2022. Bij het hervatten van de wedstrijden waren er 10 deelnemers aanwezig. De eindwinnaar is geworden Ben de Wijs. Ben ook jij nog gefeliciteerd met deze overwinning.

De Koos van Meel trofee was een succes met als eindwinnaar Ron Vermeulen. Het beste blinde koppel was Ron Vermeulen samen met Joop van Steenderen.

Het winterseizoen 2021/2022 is niet afgemaakt. De vangst in de havens van Drimmelen waren erbarmelijke slecht. De organisatie heeft om deze redenen besloten de wedstrijden af te gelasten.   In november 2022 start de nieuwe wintercompetitie. De huidige winterwedstrijden lopen voorspoedig het deelnemersaantal ligt zaterdagmiddag op ongeveer 15 personen en op zondagochtend op 9 persnonen. De 55-plus wedstrijden zijn beter bezocht hier doen 21 personen aan mee. Momenteel wordt volop vis te vangen in de havens en er wordt ook met regelmaat vrij gevist. Met de vereniging “oude haven Drimmelen” is inmiddels door de Federatie Drimmelen weer een nieuw contract afgesloten om ook daar op de stijgers te mogen vissen.

Lidmaatschap via Sportvisserij Nederland.

Naar aanleiding van de discussie in de ledenvergadering van 11 februari 2022 is in de bestuursvergadering van 24 februari 2022 besloten om de ledenadministraties in het vervolg via het programma “HSV leden 2015” van Sportvisserij Nederland te laten verlopen. Dit programma is gratis beschikbaar gesteld door Sportvisserij Nederland. Om het overzichtelijk en gemakkelijk overdraagbaar te houden zullen in de toekomst alle leden via Sportvisserij Nederland worden geregistreerd. De jaarlijkse kosten zijn in de vergadering opnieuw vastgesteld: Senioren Vispas vanaf 14 jaar € 37,50,- extra Vispas € 20,- jeugdlid tot 14 jaar € 11,- Alle leden zijn per mail en of brief op de hoogte gesteld.  Om deze wijziging in de praktijk zo goed mogelijk te laten verlopen kon iedereen een beroep doen op Ad Segers of Theo Kwaaitaal om dit te realiseren. Iedereen krijgt en betaald dus in 2023 een Vispas aan Sportvisserij Nederland en niet meer aan onze penningmeester.

Primera in de marktstaat in Made en Robbie aan de haven in Drimmelen zijn bereid gevonden om VBL’s te verkopen voor EMV de Brasem. Theo heeft hier 5 VBL’s afgegeven bij Primera en 2 bij Robbie voor de verkoop. Iemand die lid wil worden buiten de site om kan hier terecht voor een inschrijving.

Na 1 december 2022 heeft iedereen die nog geen lid was via Sportvisserij Nederland zich kunnen aanmelden via de site van EMV de Brasem. Via deze site hebben zich tot nu toe 48 personen ingeschreven als lid van de EMV de Brasem. Waarvan een jeugdlid. Er waren twee leden die geen e-mailadres hadden zij zijn in goed overleg geholpen met het aanvragen van een lidmaatschap via een VBL. In totaal hebben we nu 50 geregisterde leden. In de bestuursvergadering van 21 December 2022 is besloten dat alle vrijwilligers vrijgesteld worden van contributie (kosten extra Vispas € 20,-). Deze vrijstelling betekent dat er een terugbetaling zal plaatsvinden via de penningmeester van EMV de Brasem.

Feestavond

Omdat er te weinig belangstelling was voor de feestavond is er naar een alternatief gezocht, maar niet direct iets gevonden. Dit heeft erin geresulteerd dat Ad Segers alle prijzen persoonlijk heeft overhandigd aan de prijswinnaars. Ad bedankt hiervoor.

Website

Omdat onze webmaster ook een website heeft gebouwd voor de federatie Drimmelen en dit al eerder gedaan had voor EMV de Brasem. Hebben we beide sites ondergebracht bij één provider. Deze provider verzorgt de hosting voor beide sites. Op deze manier hebben we kosten kunnen besparen. De totaal kosten bedragen € 65,- waarvan € 32,50 voor de EMV de Brasem en €32,50 voor de federatie Drimmelen.

Tot zover het jaarverslag van EMV de Brasem.