Privacyverklaring HSV EMV (de Brasem)

Concept

PRIVACYVERKLARING VAN HENGELSPORTVERENIGING EMV (de Brasem) te Made

Hengelsportvereniging EMV de Brasem, hierna te noemen HSV EMV, is gevestigd te Made en
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40271473

Deze privacyverklaring omschrijft, in het kader van de Algemene Verordening.

Gegevensbescherming, welke persoonsgegevens EMV verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

1.GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1  HSV EMV verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u:

a. zich inschrijft / aanmeldt als lid bij HSV EMV;

b. een product of dienst afneemt bij HSV EMV (zoals deelname aan cursussen, wedstrijden of evenementen e.d.)

c. contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, een contactformulier op websites, telefonisch e.d.).

1.2 HSV EMV verzamelt (mogelijk) de volgende NAW (persoons)gegevens:

a. voorletters en naam;
b. geboortedatum;
c. adres;
d. e-mailadres;
e. telefoonnummer; 
f . geslacht;
g. rekeningnummer(s);
h. het lidmaatschap(s)nummer) bij de hsv; en voorts mogelijk relevante sportvisserijgegevens (zoals vrijwilligersfunctie(s) binnen de hsv, afgenomen producten en diensten, hengelsportvoorkeuren, hengelsportresultaten e.d.);
j.  browsercookies.

1.3 HSV EMV kan deze gegevens gebruiken om:

a. het verstrekken van de gepersonaliseerde visdocumenten;
b. beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening);
c. voorlichting (informatievoorziening);
d. onderzoek (ontwikkeling in de hengelsport);
e. handhaving.

2.INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR
a. meer informatie over de wijze waarop HSV EMV persoonsgegevens verwerkt;
b. vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
c. inzage in de persoonsgegevens die HSV EMV met betrekking tot u verwerkt;
d  bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door HSV EMV.

Hiervoor kunt U contact opnemen met HSV EMV via het navolgende e-mailadres : EVMdebrasem@outlook.com

3.BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 HSV EMV zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.

3.2 HSV EMV treft adequate technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen.

4. DERDEN

4.1 HSV EMV kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:
a.  Sportvisserij Nederland, Sportvisserij Zuidwest Nederland en specialistenorganisaties;
b.  NOC*NSF waarvan Sportvisserij Nederland lid is;
c.  Verwerkers van HSV de Brasem (voor de uitvoering van de dienstverlening);
d.  Personen en instanties die zich bezighouden met de controle en handhaving van de Visserijwet 1963 en daarop gebaseerde regelgeving.

4.2 HSV EMV verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1 tenzij u daarvoor uitdrukkelijk
toestemming heeft gegeven of HSV EMV daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

5. WIJZIGINGEN

5.1 Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

Made, 25 Oktober 2021

Vandaag heeft HSV EMV zijn privacyverklaring op deze website gepubliceerd onder de button “bestuursaangelegenheden”

VERWERKERSOVEREENKOMST

PARTIJEN:

1. Hengelsportvereniging EMV, gevestigd te Made, en

2. Theo Kwaaitaal, Secretaris van de vereniging, In Den Tuyn 26 , 4921 BW Made (hierna genoemd Verwerker);

OVERWEGENDE DAT:

a) bovengenoemde partijen zijn eerder een Overeenkomst aangegaan met als doel inzage in het kader waarvan persoonsgegevens door Verwerker (kunnen) worden verwerkt;

b) ten aanzien van deze overeenkomst  Hengelsportvereniging EMV als ‘verwerkingsverantwoordelijke’, en Verwerker als ‘verwerker’ moet worden aangemerkt in de zin van Artikel 4 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);

c) partijen in deze Verwerkersovereenkomst de tussen hen gemaakte afspraken neerleggen die gelden voor het verwerken van Persoonsgegevens door Verwerker ten behoeve van HSV EMV;

KOMEN ALS VOLGT OVEREEN:

1. REIKWIJDTE VAN DEZE VERWERKERSOVEREENKOMST

1.1 Verwerker zal de persoonsgegevens die zijn verstrekt door H.S.V de Brasem uitsluitend verwerken ten behoeve en in opdracht van HSV De Brasem in overeenstemming met de verwerkingsdoeleinden zoals vastgelegd in de Overeenkomst.

1.2 Verwerker heeft geen zelfstandige zeggenschap over de doeleinden van verwerking van de Persoonsgegevens en de daartoe gebruikte middelen.

2. ALGEMENE VERPLICHTINGEN VERWERKER

2.1 Verwerker is verplicht om alle instructies van HSV EMV op te volgen ten aanzien van de verwerking van de Persoonsgegevens.

2.2 Verwerker zal zich houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving en gedragscodes over de bescherming en beveiliging van persoonsgegevens. Verwerker verklaart met deze regelgeving bekend te zijn.

2.3 Het is Verwerker niet toegestaan om de Persoonsgegevens voor eigen doeleinden of enig ander doel dan in de Overeenkomst genoemde doelen te verwerken en/of aan derden te verstrekken.

2.4 Verwerker zal op eerste verzoek van HSV EMV aan haar toegang verlenen tot de Persoonsgegevens dan wel deze Persoonsgegevens ter beschikking stellen op een wijze die HSV EMV wenselijk acht.

3. SUB-VERWERKERS EN DOORGIFTE

3.1  Verwerker mag voor de verwerking van Persoonsgegevens binnen het kader van deze Verwerkersovereenkomst uitsluitend derden inschakelen indien die zijn goedgekeurd door HSV EMV.

3.2  Indien (een deel van) de verwerking van de Persoonsgegevens wordt uitbesteed aan een verwerking van de Persoonsgegevens door Sub-verwerker overeenkomstig de verplichtingen die op grond van deze Verwerkersovereenkomst op Verwerker rusten.

3.3  Verwerker en eventuele Sub-verwerkers mogen Persoonsgegevens uitsluitend (laten) verwerken binnen de Europees Economische Ruimte.

 

3.4 Verwerker zorgt ervoor dat aan Sub-verwerkers, ten aanzien van de door hen uitgevoerde verwerking(en) van Persoonsgegevens door middel van een schriftelijke Sub- verwerkersovereenkomst dezelfde verantwoordelijkheden en verplichtingen worden opgelegd als in deze Verwerkersovereenkomst. Verwerker verstrekt op eerste verzoek van Sportvisserij Nederland aan haar een kopie van deze Sub-verwerkers-overeenkomst(en).

4. GEHEIMHOUDING

4.1 Behoudens aan Sub-verwerkers mag Verwerker geen persoonsgegevens aan derden kenbaar maken of derden daartoe toegang geven, tenzij HSV EMV daar vooraf uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. Onder derden wordt ook personeel van Verwerker begrepen voor zover het niet noodzakelijk is dat dergelijk personeel voor het uitvoeren van de Overeenkomst kennisneemt van de Persoonsgegevens. Deze geheimhoudingsplicht blijft onverminderd van kracht na het einde van de Verwerkersovereenkomst.

4.2 Verwerker verplicht zich om medewerkers die werkzaamheden verrichten in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, de verplichtingen op te leggen de Persoonsgegevens geheim te houden en vertrouwelijk te behandelen.

5. BEVEILIGING

5.1  Verwerker verplicht zich ertoe zodanige technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te treffen dat de Persoonsgegevens adequaat beveiligd zijn tegen verlies of onzorgvuldige, ondeskundige of onrechtmatige verwerking.

5.2  Verwerker zorgt ervoor dat bij de verwerking van Persoonsgegevens betrokken medewerkers de in deze overeenkomst opgenomen verplichtingen van Verwerker kennen en zich aan die verplichtingen houden.

5.3   Op eerste verzoek van HSV de Brasem geeft verwerker informatie over de toegepaste beveiliging van de Persoonsgegevens en zal waar gewenst door  HSV EMV de beveiligingsnormen aanpassen.

6. CONTROLE

6.1   Verwerker stelt HSV EMV in staat om met inachtneming
van een redelijke aanzeggingstermijn, de naleving door Verwerker van deze verwerkersovereenkomst te (laten) controleren.

Hiertoe kan desgewenst door Sportvisserij Nederland een onafhankelijke auditor worden ingezet, aan wie Verwerker alle benodigde toegang en informatie zal verstrekken.

6.2   Verwerker verstrekt op eerste verzoek van HSV EMV aan haar een rapportage waarin Verwerker informatie geeft over de beveiligingsmaatregelen (zie artikel 5), beveiligingsincidenten en mogelijke veiligheidsrisico’s ten aanzien van de Persoonsgegevens.

7. INFORMEERPLICHT VERWERKER

7.1   Zodra Verwerker kennisneemt van een (dreigend of plaatsgevonden) beveiligingsincident inzake diefstal, verlies of ontoegankelijkheid van gegevens of enige inbreuk of dreigende inbreuk op de beveiliging in de zin van art. 33 AVG, stelt Verwerker HSV EMV hiervan direct op de hoogte en zal Verwerker daarbij informatie verstrekken over:

a) de aard van het incident en de feitelijke toedracht voor zover bekend of vermoed;

b) de (mogelijk) getroffen Persoonsgegevens;

c) de vastgestelde en verwachte gevolgen van het incident voor de verwerking van de persoonsgegevens en de daarbij betrokken personen en;

d) de maatregelen die Verwerker heeft getroffen en zal treffen om de negatieve gevolgen van het incident te verhelpen of te beperken.

 

7.2   Verwerker verleent op verzoek van HSV EMV de gevraagde medewerking die Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkenen. Verwerker mag een dergelijke melding niet doen zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van HSV EMV.

7.3   Eventuele kosten die gepaard gaan met de uitvoering van de verplichtingen voor Verwerker zoals genoemd in lid 1 of 2 van dit artikel komen voor rekening van Verwerker.

7.4   Verwerker zal HSV EMV direct informeren over enig verzoek of onderzoek van enige overheids- of vergelijkbare instantie met betrekking tot de verstrekking of verwerking van de Persoonsgegevens.

 

8. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

8.1   Onverminderd het bepaalde in art. 3.1 is Verwerker aansprakelijk voor alle schade die voor  HSV EMV voortvloeit uit een aan Verwerker en/of Sub-verwerker toerekenbare schending van de wet- en regelgeving betreffende de verwerking van Persoonsgegevens of niet-nakoming van verplichtingen uit deze Verwerkersovereenkomst.

8.2   Verwerker vrijwaart HSV EMV van elke boete of schade die door Sportvisserij Nederland verschuldigd respectievelijk geleden wordt als gevolg van het toerekenbaar niet- nakomen door Verwerker van deze Verwerkersovereenkomst.

9. OMGANG MET RECHTEN VAN BETROKKENEN

9.1   Verwerker zal desgevraagd aan HSV de Brasem alle benodigde medewerking verlenen om uitvoering te geven aan inzageverzoeken van betrokkenen of het verzoek om verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van Persoonsgegevens. Als dergelijke verzoeken binnenkomen bij Verwerker zullen deze in overleg met HSV EMV worden afgehandeld en niet zelfstandig.

10. OMGANG MET PERSOONSGEGEVENS BIJ BEËINDIGING

10.1 Bij het eindigen van de Overeenkomst op welke grond en op welke wijze dan ook is Verwerker verplicht op eerste verzoek van HSV EMV

a) alle Persoonsgegevens ter beschikking te stellen aan HSV EMV op de wijze en in het format zoals door HSV EMV gewenst;

b) onmiddellijk de verwerking van Persoonsgegevens te staken en te zorgen dat eventuele Sub-verwerkers hetzelfde doen;

c) nadat HSV EMV daartoe uitdrukkelijk opdracht heeft gegeven, alle Persoonsgegevens die schriftelijk of elektronisch zijn opgeslagen permanent te verwijderen of, voor zover permanente verwijdering van de gegevensdrager niet mogelijk is, de gegevensdrager te vernietigen, en desgevraagd schriftelijk aan HSV EMV bevestigen dat aan alle verplichtingen uit hoofde van dit artikel is voldaan.

11. INWERKINGTREDING EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST
11.1   Deze verwerkersovereenkomst treedt in werking op de datum dat partijen de Verwerkersovereenkomst hebben ondertekend.

11.2   Deze Verwerkersovereenkomst geldt voor de duur dat Verwerker Persoonsgegevens verwerkt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

11.3   Verwerker kan deze Verwerkersovereenkomst niet tussentijds opzeggen.

11.4   De bepalingen in deze Verwerkersovereenkomst blijven ook na het einde van de Overeenkomst onverminderd van kracht zolang Verwerker Persoonsgegevens in het kader van de Overeenkomst onder zich heeft.

12. TOEPASSELIJK RECHT

Deze Verwerkersovereenkomst en de uitvoering ervan worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. EMVEMV