HENGELSPORTVERENINGING

                                                            Eerste Madese Visclub de Brasem

Aanwezig: Tinio Mekes, Richard van Dongen, Ger van Bragt, Ad Segers, Jos van Avendonk, Ben de Wijs, Jan Vos, Joop van Steenderen, Rini Havermans, Willem van Gils en Theo Kwaaitaal.

Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom. Hij neemt in het kort de agenda door en vraagt wie er een vraag heeft voor de rondvraag. Niemand geeft zich hiervoor op. De Voorzitter geeft het woord aan de secretaris voor de ingekomen stukken.

Ingekomen stukken

  • Er is een brief binnen gekomen van Ben de Wijs met de vraag om samenwerking tussen EMV de Brasem en Esox voor het schoonhouden van de Breede Vaart. Theo heeft namens de EMV de Brasem contact gehad met de secretaris van Esox (Dico van Groesen). Dico geeft aan dat hij bezig is met het opstellen van een visplan voor al hun wateren waarvan zij visrechten hebben van Brabantse Delta, daar valt ook de Breede Vaart onder. Hij heeft de vraag bij de ecoloog neergelegd, die zal beoordelen of het mogelijk en daar toegestaan is om meer te maaien. Zodra hij meer duidelijkheid heeft zal hij dat mij berichten.
  • Bert van Daatselaar, Nico Ligtvoet en Jan van Schendel hebben zich afgemeld voor deze vergadering.
  • Jos van Avendonk geeft aan dat er binnenkort een verzoek komt van de federatie Alm en Biesbosch voor aansluiting bij deze federatie. (Uitnodiging afwachten)

Behandeling Notulen Jaar vergadering 11 februari 2022. Voor de duidelijkheid leest de secretaris de notulen nog een keer voor. Hieruit komen geen vragen of opmerkingen. Het verslag is vastgesteld en ondertekend door de voorzitter en secretaris.

Feestavond

De voorzitter geeft nogmaals een korte uiteenzetting waarom de feestavond dit jaar niet is doorgegaan. De slot conclusie is dat er te weinig belangstelling voor was. Mogelijk dit jaar een combinatie van prijsuitreikingen met een borrel.

 Financieel verslag

De penningmeester deelt het financieel jaarverslag uit en geeft hierop een korte toelichting. Vraag vanuit de vergadering waarom de financiën van de winter niet in dit verslag zijn opgenomen. Antwoord: alle vooraf betaalde kosten zijn i.v.m. het niet doorgaan (Corona) door Jos van Avondonk (wedstrijd coördinator) terugbetaald. Er ontstaat nog een discussie over de financiën van de Koos van Meel Trofee. In de vergadering is besloten omdat deze trofee onder auspiciën van EMV de Brasem wordt gehouden dat ook deze financiën dit jaar in de het jaarverslag zal worden opgenomen. De kascontrole commissie bestaande uit Rini Havermans en Joop van Steenderen, Henk Kokke was reserve. Beide geven een korte toelichting op de controle en geven aan geen bijzonderheden te hebben gezien waarna ze goedkeuring hebben gegeven aan het financieel jaarverslag. De voorzitter verleend hierna decharge aan de penningmeester.

Benoeming kascontrolecommissie: Rini Havermans valt af en Ben de Wijs wordt reserve. De kascontrole commissie bestaat vooralsnog dit jaar uit: Joop van Steenderen en reserve Ben de Wijs.

Jaarverslag 2023

Het jaarverslag wordt door de secretaris voorgelezen en door de ledenvergadering akkoord bevonden. (Ligt altijd nog ter inzage bij de secretaris)

Delegeren ondertekening statuten aan Secretaris

Om de statuten aan te laten passen is goedkeuring van de ledenvergadering nodig. Ook moet de vraag bij de ledenvergadering worden gelegd om de ondertekening van deze stukken te delegeren aan de secretaris. (In artikel 24 is dan nog het vereiste van een notariële akte opgenomen. In soortgelijke statuten is dan ook nog wel eens opgenomen dat elke bestuurder van de vereniging de akte kan doen verlijden (lees: aan elke bestuurder wordt dan volmacht verleend om voor de notaris de akte te tekenen (namens de vereniging (u?). In deze statuten is het niet opgenomen: dit is meen ik op te lossen door in het nog te nemen besluit door de algemene ledenvergadering (de “notulen”) op te nemen dat u (zijnde bestuurder van de vereniging) de akte namens de vereniging mag ondertekenen).

De ledenvergadering gaat unaniem akkoord met de het voorstel om de secretaris m.n. Theo Kwaaitaal de statuten namens de vereniging te laten ondertekenen en opdracht te verstrekken aan notaris Geers in Terheijden voor het wijzigen van de statuten.

Zomerwedstrijden programma

Voorzitter geeft een korte uiteenzetting over het zomerprogramma van 2023.  Alle wedstrijden zijn door Ben de Wijs afgestemd met de hengelsportvereniging Esox en goed bevonden. Er is ook goedkeuring ontvangen om verschillende wedstrijden in de Breede Vaart te organisten Water waar ESOX de visrechten heeft. Ook dit jaar willen we collega vereniging Esox hiervoor bedanken. De detail planning van de wedstrijden zijn te vinden op onze website. (Op de site kunt u voor inschrijven) Ps.: Jos vraagt toestemming bij de Ruisvoorn voor 5 kanaalwedstrijden aan de Schapenwei 19 aug, 2 sept, 16 sept, 30 sept en 7 oktober 2023

Terugkoppeling van uit de federatie Drimmelen

In de laatstgehouden ledenvergadering (13-10-2022) van federatie Drimmelen is overeenstemming bereikt om beperkt in elkaars wateren te vissen. Vanaf 1 januari 2023 is voor de inwoners van de gemeente Drimmelen mogelijk om bij je eigen vereniging hiervoor een aanvullende vergunning te verkrijgen. Wat houdt dit in? Nu alle vissers die lid zijn van een Drimmelense visvereniging die aangesloten is bij de federatie en in de gemeente Drimmelen woonachtig is, mogen vanaf 1 januari 2023 beperkt in elkaars wateren vissen. De beperking houdt in dat dit alleen is toegestaan in alle wateren binnen de gemeente Drimmelen waarvan de gemeente zelf eigenaar is. Over welke wateren we spreken o.a. :

– De brandput in Lage Zwaluwe (esox); 

– De weel Veenput Havenstraat Hooge Zwaluwe (esox); 

– Alle wateren in Terheijden, Schans en de Vlasweel (Fed. Terheijden); 

– Zandwinput te Wagenberg (Fed. Terheijden)

– De Put Amalia van Solmstraat te Drimmelen (EMV de Brasem);

Bestuursverkiezing

Volgens het overzicht bestuurstermijn is Jos van Avendonk aftredend en herkiesbaar. Unaniem wordt Jos weer voor een periode van 3 jaar aangesteld als bestuurslid.

Rondvraag

Ben de wijs vraagt hoe het staat met het Drimmelens Kampioenschap.  Antwoord: in de laatstgehouden ledenvergadering van de federatie Drimmelen is met alle verenigingen afgesproken dat 3 juni en 1 juli de datums zijn waarop dit zal worden gehouden. Er is tijdens deze vergadering een oproep gedaan wie vanuit de verenigingen dit mee zou willen organiseren. Hieruit is Joop van Steenderen van de federatie Terheijden uit naar voeren gekomen. De organisatie is gaande.

Slotwoord/sluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 21.30 uur de vergadering en bedankt iedereen voor de positieve inbreng.

Opgesteld door:

Theo Kwaaitaal

Secretaris EMV de Brasem